Keton Cisimleri

Keton cisimleri, spontan dekarboksilasyon sonucu oluşan asetoasetat ve aseton’dur. Bunlar, yüksek oksidatif potansiyelleri ve eşlik eden oksidatif hasarın indüksiyonu nedeniyle özellikle zararlıdır. Bununla birlikte, numune saklama ve analizle ilgili zorluklar nedeniyle, diagnostik olarak kanda ölçülemezler.

β-hidroksibutirat (BHBA), yeterli miktarda NADH + H+ bulunması durumunda, asetoasetata bağlı olarak ortaya çıkmaktadır ve daha biyouyumludur. Depolama stabilitesi nedeniyle, asetoasetat ve asetona kıyasla (alt) klinik ketozisin teşhisi için daha uygundur15.

Bununla birlikte, yeterli enerji kaynağı varsa, BHBA da butirattan gelen rumen epitelinde oluşmaktadır. BHBA'nın ölçümü ayrıca karaciğerde keton cisimlerinin oluşumuna ek olarak rumende oluşan BHBA'nın azaltılmış karaciğer ekstraksiyonunu da içermektedir. Dolayısıyla, BHBA kesin suretle bir "dolaylı" ketozis işareti olarak işlev görmektedir.

Bu nedenle, ketozisin teşhisi için iyi saptanmış limitleri belirlemek zordur.

 • Düşük limitler (<0.9 mmol/l) iyi duyarlılığa sahip olmasına rağmen spesifikliği düşüktür ve bu nedenle olası sağlık bozukluklarını elde etmek için yalnızca sürü standardı olarak uygundur.
 • Daha yüksek limit (1,2 - 1,4 mmol/l) özelliği her bir hayvan için spesifikliği arttırmış, duyarlılığı azaltmıştır18.

Klinik ketozis vakaları, >3 mmol/l BHBA konsantrasyonları ile sıklıkla ilişkilidir. Bununla birlikte, bireysel vakalarda, ineklerin klinik semptomlar göstermeksizin (yayınlanmamış veriler) serum BHBA konsantrasyonları >3 mmol/l olabilmektedir.

Keton cisimleri aynı zamanda idrar ve sütte de invaziv olmayan bir şekilde - ancak daha düşük hassasiyetle belirlenebilmektedir.

1.1.1.1 Asetoasetat

 • İyi Enerji Taşıyıcı
 • Zayıf Biyouyumlu
 • Oksidatif Hasar
 • Asetona Spontan Dekarboksilasyon

1.1.1.2 Aseton

 • Asetoasetatın Spontan Dekarboksilasyonu sebebiyle gelişmektedir
 • Zayıf Biyouyumlu
 • Oksidatif Hasar

1.1.1.3 ß-hidroksibütirat (BHBA)

 • Esas Keton Cismi
 • İyi Enerji Taşıyıcı
 • Yüksek Biyouyumlu: Oksidatif Hasar Yok
 • Oluşması için NADH + H+ gerekli (hipoglisemi yok!)

kb1

Çiftlikte ölçülebilen keton cisimleri 42

kbm1

Kuru dönemde tehlike altındaki ineklerin erken saptanması44

Subklinik ketozisli inekler, doğumdan bir hafta önce ve 2 hafta sonra daha az yemiştir. kc1

* ayrıca bakınız Referans Sayfası

BCS Cowdition Uygulaması

Privacy Statement BCS Cowdition App

BCS Cowdition Medya Kütüphanesi

1

Ketozis Medya Kütüphanesi

2

Araçlar

3