İmmünolojik Etki

NED sırasında yükselmiş BHBA, düşük plazma glikozu ve yüksek NEFA konsantrasyonları gibi diğer metabolik değişikliklerle birlikte görülür; bu nedenle bazı immünosüpresif etkiler sadece keton cisimciklerine atfedilemez 48.

İn-vitro

Plazma BHBA konsantrasyonlarının yükselmesi:

  • Bovin kan lökositlerinin azalmış kemotaktik kapasitesi 49
  • Bovin nötrofillerinin azalmış solunum hızlanma aktivitesi 50
  • Süt polimorfonükleer lökositlerin azalmış fagositotik aktivitesi (PMN'ler) 51
  • Lenfosit blastogenezinin, oksidatif hızlanmanın ve IgM sekresyonunun inhibisyonu 52, 53

İn-vivo

Yüksek plazma BHBA konsantrasyonu:

  • Mastitis, duyarlılığı ve hastalık şiddeti üzerinde negatif etkiye sahiptir 54, 55
  • Bakteriyel infeksiyondan sonra azalmış sitokin üretimi 56
  • Artmış lenfosit sayısı, periferal mononükleer kan hücrelerinin (PBMC) stimülatif özellik artışı formunda bağışık cevap yükselmesi ve inflamatuvar marker olan haptoglobin (Hp) ve artmış BHB değerleri arasında bir pozitif doğrusal korelasyona neden olmaktadır 57, 58

* ayrıca bakınız Referans Sayfası

BCS Cowdition Uygulaması

Privacy Statement BCS Cowdition App

BCS Cowdition Medya Kütüphanesi

1

Ketozis Medya Kütüphanesi

2

Araçlar

3